ਪੇਰੈਂਟ ਪੋਰਟਲ

ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਪੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

https://engage.icom.vic.edu.au/


ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ

    ਮੈਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ.

    ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ.


    ਪੰਜਾਬੀ