ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ

ਬੱਸ ਰੂਟ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਉਪਨਗਰਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
The suburbs are divided into four areas, with each area having a different per term cost; please refer to the table below to see which area your suburb is under.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

 

ਬੱਸ-ਰਸਤਾ

AREA 1

$500 per term

ਨਿportਪੋਰਟ ਅਲਟੋਨਾ ਉੱਤਰ
ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੱਖਣ ਸਪਾਟਵੁੱਡ
ਕਿੰਗਸਵਿਲੇ

ਖੇਤਰ 2

$425 per term

ਸੀਹੋਮ ਅਲਟੋਨਾ
ਪੁਆਇੰਟ ਕੁੱਕ ਅਲਟੋਨਾ ਮੀਡੋਜ਼

ਖੇਤਰ 3

$375 per term

ਟਾਰਨੀਟ ਹੋਪਰਸ ਕਰਾਸਿੰਗ
ਵੈਰੀਬੀ ਟਰੂਗਨੀਨਾ
ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ

ਖੇਤਰ 4

$500 per term

ਸਿਡਨਹੈਮ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ
ਕੀਲੌਰ ਡਾਉਨਜ਼ ਸਿਡਨਹੈਮ
ਡੈਰੀਮਟ ਟੇਲਰਜ਼ ਲੇਕਸ
ਕਿੰਗਜ਼ ਪਾਰਕ ਡੇਲਾਹੇ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਰੂਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ. ਫੀਸ ਦਾ structureਾਂਚਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

For further information or to book a place for your child, call the admin office at (03) 87421739 or email transportation@icom.vic.edu.au. Alternatively, you can complete the ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ available on our forms page and email it to transportation@icom.vic.edu.au.

ਪੰਜਾਬੀ