ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ (VET)

ਵੀ.ਈ.ਟੀ.

ਵੀ.ਸੀ.ਈ. ਵੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਵੀ.ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ. ਵੀ.ਸੀ.ਈ. ਵੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਵੀ.ਸੀ.ਈ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਵੀ.ਈ.ਟੀ.) ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਵੀ.ਸੀ.ਈ. ਵੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ.ਈ. ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 1 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪੂਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਵੀਸੀਈ ਵੀਈਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਸੀਈ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ.

ਵੀ.ਈ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਆਰਟੀਓ ਇੱਕ ਵੀਈਟੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ performੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ.ਈ.ਟੀ. ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀ.ਈ.ਟੀ. ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ.

The Islamic College of Melbourne will be offering 6 VCE/VET subjects in 2022:

 • VCE VET Certificate III in Business:
  This program is drawn from a national training package and offers portable qualifications which are recognised throughout Australia. These qualifications provide students with a broad range of knowledge and skills to pursue a career or further training in the business industry.

Download more information on VCE VET Certificate III in Business ਇਥੇ.

 

 • VCE VET Certificate III in Allied Health Assistance:
  ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ. ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.

Download more information on VCE VET Certificate III in Allied Health Assistance ਇਥੇ.

 

 • VCE VET Certificate III Information & Communications Technology:
  This program provides students with the knowledge, skills, and competency that will enhance their training and employment prospects in the information and communications technology or related industries. The course enable participants to gain a recognised credential and to make an informed choice of vocation or career path.

ਲਈ ਕੋਰਸ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾ Downloadਨਲੋਡ ਕਰੋ VCE VET Certificate III Information & Communications Technology ਇਥੇ.

 

 • VCE VET Certificate III in Laboratory Skills:
  This program teaches secondary school students skills in maintaining a laboratory, routine sampling and testing, recording data, and using laboratory computing programs. Students contemplating engineering or science pathways like scientific research, biomedical science, chemical engineering, or similar will also benefit from the practical skills gained in this course.

Download more information on VCE VET Certificate III in Laboratory Skills ਇਥੇ.

 

 • VCE VET Certificate III in Sport and Recreation:
  This program provides students with the skills and knowledge to work in the Sport and Recreation industry. In Units 1 and 2, students can choose from a range of electives to create a program of their choice, including sport specific activities, conducting events, outdoor recreation or fitness programs.
  Units 3 and 4 offers scored assessment and includes core units such as conduct basic warm-up and cool- down programs, plan and conduct programs, risk assessment, and control and knowledge of coaching practices.

Download more information on VCE VET Certificate III in Sport and Recreation ਇਥੇ.

 

 • VCE VET Certificate II in Applied Language (Arabic):
  The VCE VET Applied Language program is drawn from a national training package and offers portable qualifications which are recognised throughout Australia. These qualifications provide students with a broad range of skills and knowledge to pursue a career or further training in related industries in language studies. Our RTO VSL provides a nationally accredited curriculum that offers students the opportunity to develop basic oral and written communication in the language in a range of standard social and workplace situations.

Download more information on VCE VET Certificate II in Applied Language (Arabic) ਇਥੇ.

ਪੰਜਾਬੀ