2021 ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ

ਅਵਧੀ 1

ਐਡਮਿਨ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

14/01/2021

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਿਵਸ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ

26/01/2021

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਦ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (Y1-6)

27/01/2021

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਦ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (Y7-12)

01/02/2021

ਟਰਮ 1 ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰੰਭਤਾ

28/01/2021

ਲੇਬਰ ਦਿਵਸ

08/03/2021

ਮਿਆਦ 1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

31/03/2021

ਅਵਧੀ 1 ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿs

01/04/2021

ਐਡਮਿਨ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੈ

01/04/2021

ਅਵਧੀ 2

ਐਡਮਿਨ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

13/04/2021

ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਮਾਂਸ (ਟੀ.ਬੀ.ਸੀ.)

13/04/2021

ਮਿਆਦ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰੰਭਤਾ

20/04/2021

ਈਦੂਲ ਫਿਤਰ (ਟੀ.ਬੀ.ਸੀ.)

13/05/2021

ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ

14/06/2021

ਮਿਆਦ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤ

24/06/2021

ਐਡਮਿਨ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੈ

01/07/2021

ਮਿਆਦ 3

ਐਡਮਿਨ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

19/07/2021

ਈਦੂਲ ਅੱਧਾ (ਟੀ.ਬੀ.ਸੀ.)

20/07/2021

ਮਿਆਦ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰੰਭਤਾ

22/07/2021

ਮਿਆਦ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤ

23/09/2021

ਅਵਧੀ 3 ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿs

24/09/2021

ਐਡਮਿਨ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੈ

24/09/2021

ਅਵਧੀ

ਐਡਮਿਨ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

05/10/2021

ਮਿਆਦ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰੰਭਤਾ

12/10/2021

ਮੈਲਬੌਰਨ ਕੱਪ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ

02/11/2021

ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਦਿਨ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ)

03/12/2021

ਅਵਧੀ 4 ਸਮਾਪਤੀ (ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ)

09/12/2021

ਮਿਆਦ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ (Y1-12)

10/12/2021

ਐਡਮਿਨ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੈ

20/12/2021

ਪੰਜਾਬੀ